Boerenzwaluwen en pesticiden
Onderzoek
Boerenzwaluwen leven gedurende het broedseizoen in Nederland op en rond boerenbedrijven. Daar foerageren ze op vliegen in de stal en vliegende insecten op het erf en boven de gewassen in de omgeving. Ze kunnen daardoor pesticiden binnenkrijgen, die op het boerenbedrijf worden gebruikt. Ook kunnen zij op hun trekroute naar Afrika of in hun overwinteringsgebied in zuidelijk (sub-Sahara) Afrika pesticiden binnenkrijgen.  
 
Deze verkennende studie onderzoekt of en in welke concentratie boerenzwaluwen pesticiden bevatten en wat de mogelijke contaminatieroutes zijn.
Daarnaast een recent verschenen artikel over dit onderwerp in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Limosa’.

Lees hieronder de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

HOOFDMENU
943-CLM rapport-Boerenzwaluwen_en_pesticiden.pdf
Rapport ‘Pesticiden in de boerenzwaluw’ (2018)
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl
112-123 Zwaluwen WEB-contaminatie met pesticiden.pdf
Contaminatie van Boerenzwaluwen met pesticiden in Nederland
(Limosa 94.3, 2021)